Absolvenții școlilor sanitare postliceale cu diplomă de bacalaureat își pot continua studiile în învățământul superior medical

0
2286

Ordinul nr. 4046/2018 privind aprobarea Metodologiei-cadru pentru recunoașterea parțială a studiilor absolvenților școlilor sanitare postliceale, cu diplomă de bacalaureat, în vederea continuării studiilor în învățământul superior medical, la programele de studii universitare de licență “Asistență medicală generală” a fost publicat în Monitorul Oficial.

Conform noului act normativ, absolvenţii şcolilor postliceale cu diplomă de bacalaureat pot continua studiile în învăţământul superior medical la programele de licenţă „Asistent medical generalist”.

Pentru aceasta, doritorii trebuie să se înscrie şi să promoveze concursul de admitere. Cei admişi pot beneficia de recunoaşterea parţială a studiilor prin sistemul de credite transferabile.

METODOLOGIA-CADRU
pentru recunoasterea partiala a studiilor absolventilor scolilor
sanitare postliceale, cu diploma de bacalaureat, in vederea continuarii
studiilor in invatamantul superior medical la programele de studii
universitare de licenta „Asistenta medicala generala“

Art. 1. – Absolventii scolilor sanitare postliceale, cu diploma de bacalaureat, pot continua studiile in invatamantul superior medical, la programele de studii universitare de licenta „Asistenta medicala generala“, numai dupa inscrierea si promovarea concursului de admitere la una dintre institutiile de invatamant superior din sistemul national de invatamant, care organizeaza si desfasoara programul de studii universitare de licenta „Asistenta medicala generala“.
Art. 2. – Admiterea absolventilor scolilor sanitare postliceale, cu diploma de bacalaureat, la programele de studii universitare de licenta „Asistent medical generalist“ se realizeaza in aceleasi conditii si in acelasi timp cu ceilalti candidati, cu respectarea prevederilor metodologiilor proprii ale institutiilor de invatamant superior si a metodologiei-cadru privind organizarea admiterii la ciclurile de studii universitare de licenta, de master si de doctorat.
Art. 3. – Recunoasterea partiala a studiilor absolventilor scolilor sanitare postliceale, cu diploma de bacalaureat, in vederea continuarii studiilor in invatamantul superior medical la programele de studii universitare de licenta „Asistenta medicala generala“ se poate realiza numai la solicitarea scrisa a acestora, prin completarea cererii prevazute in anexa la prezenta metodologie.
Art. 4. – (1) La solicitarea scrisa a absolventilor scolilor sanitare postliceale, cu diploma de bacalaureat, admisi la unul dintre programele de studii universitare de licenta „Asistenta medicala generala“, ca urmare a promovarii concursului de admitere, conducerea facultatii sau a departamentului in cadrul caruia acestia au fost admisi poate echivala partial studiile si stagiile de practica efectuate in cadrul scolilor sanitare postliceale, conform planului de invatamant, prin intermediul comisiilor de recunoastere partiala a studiilor. Comisiile de recunoastere partiala a studiilor pot emite un aviz favorabil daca sunt indeplinite conditiile de recunoastere.
(2) Institutiile de invatamant superior pot recunoaste creditele pentru educatie si formare profesionala obtinute de catre absolventii scolilor sanitare postliceale in urma avizului favorabil al comisiilor de recunoastere partiala a studiilor.
(3) Avizul favorabil, mentionat la alin. (1), se acorda pentru fiecare disciplina sau modul studiat in cadrul scolilor sanitare postliceale numai daca disciplinele sau modulele din planul de invatamant al acestora coincid in proportie de cel putin 70% cu una dintre fisele de disciplina incluse in planul de invatamant al programelor de studii universitare de licenta „Asistenta medicala generala“.
(4) Prin recunoasterea stagiilor de practica efectuate in cadrul scolilor sanitare postliceale se intelege echivalarea acestora cu stagiile clinice si practica de specialitate anuala, exceptand lucrarile practice la disciplinele de studiu.
(5) Avizul favorabil pentru recunoasterea stagiilor de practica se acorda daca se indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) stagiile de practica sunt dovedite cu documente justificative;
b) studentul care a absolvit o scoala sanitara postliceala va sustine evaluarea sumativa de tip examen, aferenta fisei disciplinei, in acelasi timp si in aceleasi conditii cu ceilalti studenti, respectand prevederile metodologiei de examinare, aprobata de catre senatul universitar.
(6) Procentul mentionat la alin. (3) se stabileste luand in considerare curriculumul studiat la nivel postliceal pentru fiecare disciplina, respectiv modul, in termeni de durata, unitati de competenta, competente si continuturi.
Art. 5. – Comisiile de recunoastere partiala a studiilor se constituie la nivelul facultatilor sau al departamentelor responsabile de programele de studii universitare de licenta „Asistenta medicala generala“, avizate de catre consiliul de administratie, aprobate de catre senatul universitar si numite prin decizie a rectorului.
Art. 6. – Recunoasterea partiala a studiilor mentionate la art. 4 se realizeaza intr-o singura etapa, in perioada dintre confirmarea locului de catre studentul admis, ca urmare a promovarii concursului de admitere, si inceperea anului universitar, conform prevederilor legale.
Art. 7. – Institutiile de invatamant superior din sistemul national de invatamant, care organizeaza si desfasoara programul de studii universitare de licenta „Asistenta medicala generala“, elaboreaza metodologii proprii, in concordanta cu prevederile prezentei metodologii.
Art. 8. – (1) Finalizarea studiilor universitare de licenta la specializarea „Asistenta medicala generala“ se realizeaza pentru toti absolventii, in acelasi timp si in aceleasi conditii, cu respectarea prevederilor legale privind finalizarea studiilor universitare de licenta.
(2) Suplimentul la diploma de licenta eliberat de institutiile acreditate de invatamant superior va cuprinde informatii privind recunoasterea studiilor postliceale conform prezentei metodologii.
Art. 9. – Solutionarea contestatiilor privind admiterea, echivalarea studiilor postliceale, precum si finalizarea studiilor la specializarea „Asistenta medicala generala“ este de competenta fiecarei institutii de invatamant superior.

ANEXA
la metodologie

CERERE-TIP
pentru recunoasterea partiala a studiilor absolventilor scolilor
sanitare postliceale, cu diploma de bacalaureat, in vederea continuarii
studiilor in invatamantul superior medical la programele de studii
universitare de licenta „Asistenta medicala generala“

CERERE

Stimate Domnule Rector,
Stimate Domnule Presedinte al Comisiei de recunoastere partiala a studiilor
Subsemnatul/Subsemnata, …………………………………………….., posesor al actului de identitate …… seria ….. nr. …………, domiciliat in …………………………, in calitate de absolvent al scolii sanitare postliceale ………………………………… posesor al certificatului de calificare seria ……. nr. ………….. si posesor al diplomei de bacalaureat nr. ……………. seria ……., va rog sa imi aprobati cererea de recunoastere partiala a studiilor postliceale, in vederea continuarii studiilor in invatamantul superior medical la programul de studii universitare de licenta „Asistenta medicala generala“ din cadrul Universitatii …………………………………………………………….. .
Mentionez ca aceasta cerere este inaintata in urma promovarii concursului de admitere la programul de studii universitare de licenta „Asistenta medicala generala“, sesiunea ……………………….., organizat si desfasurat de catre Facultatea de ………………….., din cadrul Universitatii ……………………………… .
Anexez acestei cereri foaia matricola si programa aferenta studiilor postliceale.

Va multumesc,
Semnatura
……………..

Data
…………….

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dovediți că nu sunteți un robot. Completați cu cifrele corespunzătoare, caseta de mai jos. *